Algemene Voorwaarden

1. Algemeen:

Kindercoaching JustBe is opgericht door Simone van Doorn en gevestigd te Goirle. Kindercoaching JustBe is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 82379882

Kindercoaching JustBe biedt opvoedingsondersteuning en coaching aan kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders. Tevens kan de coach aansluiten bij ondersteuning van derden, bijvoorbeeld school.

2. Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Kindercoaching JustBe en alle daarmee in verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Verhindering:

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, dan wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, per e-mail, whatsapp of telefonisch (dit geldt ook voor voicemails). Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

4. Tarieven

Zie website voor de standaard tarieven.

Tevens is het mogelijk mij te vragen u te ondersteunen bij gesprekken met derden of bijvoorbeeld te observeren op school/elders. Hiervoor geldt het uur tarief van €65,00 inclusief verslaglegging en eventuele reiskosten á 0,20 cent per kilometer.

Mocht een coaching traject langer of korter duren dan in eerste instantie verwacht, zal ik dit tijdig bespreken met u.

Bij het akkoord bevinden en ondertekenen van het coaching traject voorstel, gaat u automatisch akkoord met de gestelde algemene voorwaarden.

5. Factuur en Betaling:

De factuur wordt binnen 1 week na de afspraak naar u gemaild. U heeft een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum. Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij uitblijven van betaling is Kindercoaching JustBe gerechtigd verdere coaching op te schorten en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan ouder(s) in rekening te brengen.

Betaling is mogelijk middels overschrijving of direct na een coaching sessie middels een betaalverzoek (Tikkie). De betalingsgegevens voor overschrijving staan vermeld op de factuur.

6. Aansprakelijkheid

Het advies en begeleiding van Kindercoaching JustBe is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen.

Kindercoaching JustBe is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kindercoaching JustBe.Vergoedingen aan het kind en/of ouders kanoot meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Kindercoaching JustBe. Voor lichamelijke- en psychische klachtenvan uw kind raadt Kindercoaching JustBe aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

7. Vertrouwelijkheid

Vanzelfsprekend heeft Kindercoaching JustBe een beroepsgeheim. Dit betekent, dat vertrouwelijke informatie alleen doorgegeven wordt aan derden (zoals uw dokter of leerkracht van uw kind) met nadrukkelijke toestemming van de ouders.